<script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> (function(a,g,b,c){a[c]=a[c]||function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "undefined"===typeof a.ipromNS?(a[c].q=a[c].q||[]).push(arguments):a.ipromNS.execute(arguments)};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var k=function(){var b=g.getElementsByTagName("script")[0];return function h(f){var e=f.shift();a[c]("setConfig",{server:e});<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var d=document.createElement("script");0<f.length&&(d.onerror=function(){a[c]("setConfig",{blocked:!0});h(f)});<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d.src="//cdn."+e+"/ipromNS.js";d.async=!0;d.defer=!0;b.parentNode.insertBefore(d,b)}}(),e=b;"string"===typeof b&&(e=[b]);k(e)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> })(window, document,[ "ipromcloud.com"],"_ipromNS");<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> _ipromNS('init', {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> sitePath : ['kompas','pages_kompas'], /*second value of sitePath array is equal to SID*/<!-- [et_pb_line_break_holder] --> cookieConsent : true /*based on site cookie policy*/<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script src="https://www.kompas.si/portaldoc/STATIC/GLAVA/iframeResizer.min.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe id="kompashead" src="https://www.kompas.si/portaldoc/STATIC/GLAVA/head.html" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" frameborder="0"></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> iFrameResize({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> log:false,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> autoResize:true,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> heightCalculationMethod: 'min',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> checkOrigin:false,interval:35},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> '#kompashead');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

 Pravila nagradne igre »Brezplačno na Ski Opening«

 

Organizator nagradne igre

Ta pravilnik določa način prirejanja nagradne igre, katere namen je nagrajevanje potrošnikov blagovne znamke Kompas in Sberbank in promocija blagovne znamke Kompas in Sberbank (v nadaljevanju: nagradne igre) pod naslovom »Brezplačno na Ski Opening«, ki jo prirejata Kompas d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana in Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

 

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovne znamke Kompas in Sberbank in pridobivanje kontaktov (e-poštni naslovi).

 

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 16. oktobra 2019 do 11. decembra 2019 (do 16. ure). Nagradna igra je objavljena na domeni pages.kompas.si/sberbank_nagradna_igra, kjer so objavljeni tudi splošni pogoji nagradne igre.

 

Načini in pogoji sodelovanja

V nagradni igri sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jim je v času trajanja nagradne igre, od 16. oktobra 2019 do 11. decembra 2019 do 16. ure, izdana Sberbank Ide@l Mastercard kartica s promocijsko kodo KOMPAS ali KOMPAS26. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je tudi, da udeleženci soglašajo s Pravili nagradne igre »Brezplačno na Ski opening«.

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani.

 

 

Nagradni sklad

Celoten nagradni sklad nagrade igre »Brezplačno na Ski Opening« je:

 • 1 x Kompas aranžma Ski Opening 2019 v znesku 250,00 EUR, ki ga nagrajenec prejme v obliki Kompas vrednostnih bonov.
 • Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrada ni prenosljiva. Posamezen uporabnik lahko v nagradni igri sodeljuje le enkrat. Nagrajenec prejme le 1 nagrado.

 

 

Žrebanje nagrad, obveščanje o nagrajencih in prevzem nagrad

 1. Nagradno žrebanje bo potekalo tajno. Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja Kompas d.d. v prisotnosti 3-članske komisije sestavljene iz zaposlenih pri organizatorju. Žrebanje bo izvedeno s pomočjo računalniškega žreba.
 2. Udeleženec od trenutka pravilne izpolnitve pogojev nagradne igre sodeluje v nagradnem žrebanju.
 3. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.
 4. Nagradno žrebanje bo potekalo v četrtek, 12. 12. 2019, ob 12. uri. Dobitnik nagrade bo obveščen prek e-poštnega sporočila po opravljenem žrebu. Prejemnik nagrade se mora odzvati v roku treh (3) delovnih dni po opravljenem žrebu.
 5. Po končanem žrebanju bo komisija sestavila zapisnik o poteku oz. izidu žrebanja. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. Organizator nagradne igre ne odgovarja za napake (nečitljivost podatkov) oziroma druge tehnične pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na sodelovanje v nagradni igri.
 6. Organizator bo v obvestilu o prejemu nagrade navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado.

 

Obveznosti nagrajencev

V kolikor se nagrajenec ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade v danem roku, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnega koli drugega ali drugačnega nadomestila.

Nagrajenec mora za uspešen prevzem nagrade dodatno sporočiti svoje ime, priimek in naslov prebivališča. V kolikor potrebnih podatkov za uspešen prevzem nagrade ne sporoči, organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnega koli drugega ali drugačnega nadomestila.

Sodelujoči, ki prejme nagrado nad vrednostjo 42€ z DDV, je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan posredovati podatek o svoji davčni številki in kraju davčnega urada. Nagrajenec je dolžan v roku 10 dni od prejema obvestila o nagradi, poslati svoje osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, naslov, hišna številka, poštna številka in kraj, e-poštni naslov), davčno številko in kraj davčnega urada. S tem se nagrajenec strinja s prevzemom nagrade.

 

Davki

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača Sberbank, nagrajenec pa je kot zavezanec za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžan pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 10 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

 

Kršitev pravil

V kolikor se pred razglasitvijo nagrajenca izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji organizator nagradne igre lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri.

V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po razglasitvi nagrajencev, organizator nagradne igre kršiteljem ni dolžan podeliti nagrade.

 

Nagrajenci in objava podatkov

Nagrajenec nagradne igre »Brezplačno na Ski Opening« bo objavljen na spletni strani pages.kompas.si/sberbank_nagradna_igra.

V primeru, da v zahtevanem roku nagrajenec prevzema nagrade ne potrdi, ni več upravičen od organizatorja zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade in jo lahko po istem postopku izroči izžrebanim rezervam.

 

Varovanje podatkov

Prireditelj z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Pridobljeni osebni podatki sodelujočega (kot izhajajo iz Vloge za izdajo kartice Ide@l Mastercard)) se uporabljajo za namen izvedbe nagradne igre ter za kontaktiranje udeležencev v povezavi z izvedbo nagradne igre in namenom pošiljanja Kompas in Sberbank e-novic z nasveti, novostmi in posebnimi akcijami, osebni podatki nagrajenca pa tudi za davčne namene (plačilo akontacije ipd.) in namene izročitve nagrade (ime, priimek in naslov prebivališča).

Osebne podatke o udeležencih in o nagrajencu zbira organizator nagradne igre. Udeleženec s samovoljno oddajo zahtevanih kontaktnih podatkov dovoljuje organizatorju nagradne igre uporabo svojih osebnih podatkov. Nagrajenec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) na spletni strani nagradne igre.

Organizator bo osebne podatke hranil in varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez pridobitve predhodne privolitve udeleženca ali nagrajenca, razen pogodbenim obdelovalcem, ki za organizatorja izvajajo podporo poslovnim procesom organizatorja oziroma aktivnostim, npr. vnos podatkov v informacijski sistem, priprava in pošiljanje elektronskih sporočil (elektronska pošta, SMS), izvajanje telefonskih klicev in pošiljanje pošte. Ti bodo podatke obdelovali izključno v imenu in za račun organizatorja, kot bi jih organizator obdeloval sam.

Udeleženec ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora, ki jih uveljavlja z vložitvijo zahtevka pri organizatorju na e-poštni naslov dpo@sberbank.si in gdpr@kompas.si ali prek telefonske ševilke 080 22 65 in 01 2006 205. Udeleženec ima tudi pravico do pritožbe pri organizatorju, pravico do pritožbe pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu) in možnost sodnega varstva pravic. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja in sicer na e-poštni naslov info@sberbank.si in digital@kompas.si .

Organizator hrani podatke nagrajenca v zvezi z obračunom in izplačilo akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Organizator bo osebne podatke pogodbenih strank hranil in varoval tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih posredovanj podatkov nepooblaščenim osebam na način, kot določeno v vsakokrat veljavnih Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, dostopnih tudi na www.sberbank.si/varstvo-osebnih-podatkov in http://www.kompas.si/portaldoc/help/podatki.asp?p=politika_varstva_osebnih_podatkov.htm.

 

Omejitev organizatorjeve odgovornosti

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali
 • da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz.
 • da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

 • primeru težav s pošiljanjem, zamude, izgub ali poškodb poštnih pošiljk ali elektronskih sporočil (posebno tistih, ki se nanašajo na pošiljanje in sprejemanje nagrad), ki lahko nastopijo neodvisno od organizatorja,
 • v primeru nepravilnega delovanja interneta, mobilnega interneta, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje igre. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v igri iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže,
 • okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev igre ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani. Organizator ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo.

 

Ostale določbe

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

Končne določbe

Ta pravilnik je z dnem sprejema objavljen na spletni strani www.kompas.si in je na vpogled na sedežu podjetja organizatorja nagradne igre. Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja.

Orgaizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.kompas.si. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal prek spletne strani www.kompas.si.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Kompas d.d.

Dunajska cesta 117

1000 Ljubljana

 

Sberbank banka d.d.

Dunajska cesta 128 a

1000 Ljubljana

 

 

 

V Ljubljani, 16. 10. 2019

 

 

 

 

Spletna stran (www.kompas.si, pages.kompas.si - KOMPAS d.d.) uporablja piškotke zato, da lahko vodimo lastno, agregirano statistiko obiska naše spletnih strani. Uporabljamo tudi sejne piškote, ki so nujno potrebni za nakup na naši spletni strani in prijavo oz. avtentikacijo uporabnika za ogled moje strani. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-86233514-1"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> window.dataLayer = window.dataLayer || [];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> function gtag(){dataLayer.push(arguments);}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> gtag('js', new Date());<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> gtag('config', 'UA-391908-1');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- Facebook Pixel Code --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> !function(f,b,e,v,n,t,s)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?<!-- [et_pb_line_break_holder] --> n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';<!-- [et_pb_line_break_holder] --> n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fbq('init', '576942229150703');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fbq('track', 'PageView');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><noscript><img height="1" width="1" style="display:none"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> src="https://www.facebook.com/tr?id=576942229150703&ev=PageView&noscript=1"<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/></noscript><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- End Facebook Pixel Code --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- VNESITE V NOGO SPLETNE STRANI: --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> _ipromNS('load');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>