<script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> (function(a,g,b,c){a[c]=a[c]||function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "undefined"===typeof a.ipromNS?(a[c].q=a[c].q||[]).push(arguments):a.ipromNS.execute(arguments)};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var k=function(){var b=g.getElementsByTagName("script")[0];return function h(f){var e=f.shift();a[c]("setConfig",{server:e});<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var d=document.createElement("script");0<f.length&&(d.onerror=function(){a[c]("setConfig",{blocked:!0});h(f)});<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d.src="//cdn."+e+"/ipromNS.js";d.async=!0;d.defer=!0;b.parentNode.insertBefore(d,b)}}(),e=b;"string"===typeof b&&(e=[b]);k(e)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> })(window, document,[ "ipromcloud.com"],"_ipromNS");<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> _ipromNS('init', {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> sitePath : ['kompas','pages_kompas'], /*second value of sitePath array is equal to SID*/<!-- [et_pb_line_break_holder] --> cookieConsent : true /*based on site cookie policy*/<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script src="https://www.kompas.si/portaldoc/STATIC/GLAVA/iframeResizer.min.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe id="kompashead" src="https://www.kompas.si/portaldoc/STATIC/GLAVA/head.html" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" frameborder="0"></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> iFrameResize({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> log:false,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> autoResize:true,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> heightCalculationMethod: 'min',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> checkOrigin:false,interval:35},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> '#kompashead');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri   

Nogometna hiša zabave & Kompas 12. 4. in 24. 4. 2019 

Gardaland za eno osebo 

Vstopnice za Nogometna Hiša Zabave 

 

 1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre Nogometna hiša zabave & Kompas (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Kompas d. d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator) in kot so-organizator Nogometna Hiša Zabave, ARENA BTC – Hala 18, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: so-organizator). 

 

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke “Kompas” in so-organizatorjeve blagovne znamke “Nogometna Hiša Zabave”. Nagradna igra poteka od 12. 4. do 24. 4. 2019. 

 

 1. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki odgovorijo na nagradno vprašanje, ki je dostopno na spletni strani https://pages.kompas.si/nogometnahisazabave med 12. 4. in 24. 4. 2019. 

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji ali pri so-organizatorju, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni pri organizatorju ali so-organizatorju, vključno z vsemi osebami, ki opravljajo delo na podlagi kakršnega koli drugega razmerja do organizatorja ali so-organizatorja (npr. pogodba, študentska napotnica itd.)  

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. 

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

 

 1. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci tudi potrjujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji in navodili družbe Kompas d. d., ki so dostopni na www.kompas.si. 

 

 1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Prijava v nagradno igro 

Potrebno je pravilno odgovoriti na vprašanje, ki je na objavljeno na spletni strani https://pages.kompas.si/nogometnahisazabave. 

Žreb bo potekal 25. 4. 2019 ob 12.00 v prostorih organizatorja in zajema vse uporabnike, ki bodo do zaključka 24. 4. 2019 pravilno odgovorili na vprašanje. 

 

 1. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja 12. 4. in 24. 4. 2019 na spletni strani https://pages.kompas.si/nogometnahisazabave. 

 

Celoten nagradni fond obsega: 

5 X Enodnevni izlet v Gardaland za eno osebo 

ODHOD: razpisani datumi pri organizatorju v 2019 

ČAS POTOVANJA: 1 dan 

PRODUKT: 87993 

  

10 X Družinska vstopnica (10 X odrasla vstopnica, 10 X otroška) za Nogometna Hiša Zabave 

 

Program za Gardaland je objavljen na  www.kompas.si.  

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator ali so-organizator nagradne igre plačata akontacijo za prejeto nagrado glede na to, kateri je podeljevalec nagrade 

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini v skladu z drugim odstavkom 126. čl. ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. čl. Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2. Podeljevalec nagrade je dolžan za nagrajenca obračunati in plačati akontacijo dohodnine na podlagi davčnega obračuna. 

Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. 

 

 1. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih/nagrajenkah

Organizator nagradne igre bo 254. 2019 ob 12.00, z naključnim žrebom, določil nagrajenca v skladu s temi pravili. 

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli. 

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil prek elektronske pošte.  

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča. 

 

 1. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri. 

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil prek elektronske pošte. Nagrajenec mora najkasneje v sedmih dneh od prejema e-obvestila potrditi prevzem nagrade in organizatorju posredovati podatke, ki so potrebni za izvedbo rezervacije. 

Organizator pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, 

– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, 

– nagrajenec prek elektronske pošte v roku sedmih dni ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčne številke). 

 

 1. Izključitev odgovornosti

Organizator in so-organizator ne prevzemata nikakršne odgovornosti za: 

– nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, 

– nedelovanje omrežja Facebook.com, Instagram.com, ne glede na razloge za nedelovanje, 

– nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih – tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta, 

kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva, 

-kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad. 

 

 1. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Nagrajenec se s strinjanjem s pravili nagradne igre in s prevzemom nagrade strinja tudi z objavo njegove fotografije v medijih družbe Kompas d.d. 

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja in so-organizatorja nagradne igre in s predpisi na področju varovanja osebnih podatkov. Udeležencem je zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženci nagradne igre soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre. V primeru izrecnega soglasja, ki ne pogojuje sodelovanja v nagradni igri, lahko organizator in so-organizator osebne podatke uporabita tudi za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre) in za namen izdelave in predstavitev prilagojenih ponudb svojih storitev, z uporabo naslova e-pošte, SMS, telefona ali klasične pošte. 

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov gdpr@kompas.si. Organizator in so-organizator bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica. 

Izžrebanec organizatorju in so-organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. 

 

Organizator je z namenom varovanja osebnih podatkov posameznikov sprejel Politiko zasebnosti, ki je dostopna na spletni strani www.kompas.si in je sestavni del teh pravil. So-organizator je z namenom varovanja osebnih podatkov posameznikov sprejel Politiko zasebnosti, ki je dostopna na spletni strani www.nogometnahisa.si in je sestavni del tega pravilnika. 

 

 1. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.kompas.si in/ali sedežu organizatorja ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem. 

 

 1. Ostale določbe

Organizator in so-organizator ne bosta upoštevala zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav. Odločitev organizatorja in so-organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence. 

Organizator in so-organizator nagradne igre si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.kompas.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami. 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 12. 4. 2019 

Ljubljana, 11. 4. 2019 

KOMPAS d. d. in NOGOMETNA HIŠA d.o.o. 

Spletna stran (www.kompas.si, pages.kompas.si - KOMPAS d.d.) uporablja piškotke zato, da lahko vodimo lastno, agregirano statistiko obiska naše spletnih strani. Uporabljamo tudi sejne piškote, ki so nujno potrebni za nakup na naši spletni strani in prijavo oz. avtentikacijo uporabnika za ogled moje strani. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-86233514-1"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> window.dataLayer = window.dataLayer || [];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> function gtag(){dataLayer.push(arguments);}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> gtag('js', new Date());<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> gtag('config', 'UA-391908-1');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- Facebook Pixel Code --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> !function(f,b,e,v,n,t,s)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?<!-- [et_pb_line_break_holder] --> n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';<!-- [et_pb_line_break_holder] --> n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fbq('init', '576942229150703');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fbq('track', 'PageView');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><noscript><img height="1" width="1" style="display:none"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> src="https://www.facebook.com/tr?id=576942229150703&ev=PageView&noscript=1"<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/></noscript><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- End Facebook Pixel Code --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- VNESITE V NOGO SPLETNE STRANI: --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> _ipromNS('load');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>