<script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> (function(a,g,b,c){a[c]=a[c]||function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "undefined"===typeof a.ipromNS?(a[c].q=a[c].q||[]).push(arguments):a.ipromNS.execute(arguments)};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var k=function(){var b=g.getElementsByTagName("script")[0];return function h(f){var e=f.shift();a[c]("setConfig",{server:e});<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var d=document.createElement("script");0<f.length&&(d.onerror=function(){a[c]("setConfig",{blocked:!0});h(f)});<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d.src="//cdn."+e+"/ipromNS.js";d.async=!0;d.defer=!0;b.parentNode.insertBefore(d,b)}}(),e=b;"string"===typeof b&&(e=[b]);k(e)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> })(window, document,[ "ipromcloud.com"],"_ipromNS");<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> _ipromNS('init', {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> sitePath : ['kompas','pages_kompas'], /*second value of sitePath array is equal to SID*/<!-- [et_pb_line_break_holder] --> cookieConsent : true /*based on site cookie policy*/<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script src="https://www.kompas.si/portaldoc/STATIC/GLAVA/iframeResizer.min.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe id="kompashead" src="https://www.kompas.si/portaldoc/STATIC/GLAVA/head.html" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" frameborder="0"></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> iFrameResize({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> log:false,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> autoResize:true,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> heightCalculationMethod: 'min',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> checkOrigin:false,interval:35},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> '#kompashead');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri
»Šolske počitnice«

1. Podatki o organizatorju in pokrovitelju/so-organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre Šolske počitnice (v nadaljevanju: nagradna igra), je družba  KOMPAS d. d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator) in kot pokrovitelj nagradne igre družba KOPIJA-NOVA d.o.o., Meljska cesta 56, 2000 Maribor, (v nadaljevanju: pokrovitelj).

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke “Kompas” in pokroviteljeve blagovne znamke “Kopija Nova”. Nagradna igra poteka od 18. 6. do 27. 6. 2019.

 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki odgovorijo na nagradno vprašanje, ki je dostopno na spletni strani https://pages.kompas.si/nagradna_igra_kopija_nova  med 18. 6. in 27. 6. 2019, kot je določeno v točki 5.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni pri organizatorju ali pokrovitelju, vključno z vsemi osebami, ki opravljajo delo na podlagi kakršnega koli drugega razmerja do organizatorja ali pokrovitelja (npr. pogodba, študentska napotnica itd.)

Naslov prejemnika nagrade mora biti na ozemlju Slovenije, naslovi iz tujine štejejo kot neveljavni.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci tudi potrjujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji in navodili družbe KOMPAS d. d., ki so dostopni na spletni strani www.kompas.si.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Prijava v nagradno igro

V nagradni igri je potrebno pravilno odgovoriti na vprašanje, ki je na objavljeno na spletni strani https://pages.kompas.si/nagradna_igra_kopija_nova in izpolniti vsa potrebna polja.

Žreb bo potekal 28. 6. 2019 ob 12:00 v prostorih organizatorja in zajema vse uporabnike, ki bodo do zaključka dne 27. 6. 2019 pravilno odgovorili na vprašanje.

 

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 18. 6 2019 do vključeno 27. 6. 2019 na spletni strani https://pages.kompas.si/nagradna_igra_kopija_nova.

V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse prijave v nagradno igro oddane najkasneje do 23:59:59, dne 27. 6. 2019. Žrebanje se bo izvedlo na dan 28. 6. 2019.

 

7. Nagrade

Celoten nagradni fond obsega: 

 • 3 x Explore nahrbtnik s šolskimi potrebščinami, ki so jih učitelji izbrali za šolarja

Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrada ni zamenljiva, ni izplačljiva v gotovini in ni prenosljiva na tretje osebe. Posamezen uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

 

8. Plačilo akontacije dohodnine

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, pokrovitelj nagrade, ki je tudi podeljevalec nagrade, skladno s 126. členom ZDoh-2 plača akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. Skladno s prvim odstavkom 58. člena in 59. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je podeljevalec nagrade dolžan za nagrajenca obračunati in plačati akontacijo dohodnine na podlagi davčnega obračuna.

Za izvedbo plačila akontacije dohodnine se nagrajenec zavezuje pokrovitelju v roku, ki ga bo določil pokrovitelj, posredovati naslednje podatke:

 • kopija osebnega dokumenta;
 • kopija davčne številke.

Podatki, ki jih določi pokrovitelj in ki so zavezujoči za plačilo akontacije dohodnine, so hkrati zavezujoči za možnost prejema in uveljavljanje nagrade.

 

9. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih/nagrajenkah

Organizator nagradne igre bo 28. 6. 2019 ob 12:00, z naključnim žrebom, določil nagrajenca v skladu s temi pravili.

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli.

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil preko elektronske pošte.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

S predajo osebnih podatkov o nagrajencu (ime in priimek, elektronski naslov)  s strani organizatorja pokrovitelju, prenehajo vse obveznosti organizatorja do nagrajenca.

S predajo nagrade posameznemu nagrajencu s strani pokrovitelja, prenehajo vse obveznosti pokrovitelja do nagrajenca.

 

10. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenca bo pokrovitelj nagradne igre obvestil prek elektronske pošte. Nagrajenec mora najkasneje v sedmih dneh od prejema e-obvestila potrditi prevzem nagrade in pokrovitelju posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek naslov, davčna številka).

Organizator in pokrovitelj si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrade, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrajenec posreduje napačne, neresnične oz. nepopolne podatke,
 • nagrajenec preko elektronske pošte v roku sedmih dni ne javi zahtevanih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka).

 

 11. Izključitev odgovornosti

Organizator in pokrovitelj ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje omrežja Facebook.com, Instagram.com, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

 

12. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Nagrajenec se s strinjanjem s pravili nagradne igre in s prevzemom nagrade strinja tudi z objavo njegove fotografije v medijih družbe KOMPAS d.d.

 

13. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja in pokrovitelja nagradne igre in s predpisi na področju varovanja osebnih podatkov. Udeležencem so zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženci nagradne igre soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre. V primeru izrecne privolitve, ki ne pogojuje sodelovanja v nagradni igri, lahko organizator in pokrovitelj osebne podatke uporabita tudi za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre) in za namen izdelave in predstavitev prilagojenih ponudb svojih storitev, z uporabo naslova e-pošte, SMS, telefona ali klasične pošte.

Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli trajno ali začasno pisno prekliče svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov gdpr@kompas.si. Organizator in pokrovitelj bosta v primeru preklica privolitve v 15-ih dneh ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in o tem obvestila udeleženca nagradne. igre.

Izžrebanec organizatorju in pokrovitelju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Organizator je z namenom varovanja osebnih podatkov posameznikov sprejel Politiko zasebnosti, ki je dostopna na spletni strani http://www.kompas.si in je sestavni del teh pravil. Z več informacijami o varovanju zasebnosti pri pokrovitelju se lahko seznanite v politiki zasebnosti, dostopni na spletni strani https://www.kopija-nova.si/footer/kopija–nova/vop.

 

 14. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.kompas.si in/ali sedežu organizatorja ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 

15. Ostale določbe

Organizator in pokrovitelj ne bosta upoštevala zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav. Odločitev organizatorja in pokrovitelj nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator in pokrovitelj nagradne igre si pridržujeta pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.kompas.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 18. 6. 2019

Ljubljana, 18. 6. 2019

KOMPAS d. d. in KOPIJA-NOVA d.o.o.

Spletna stran (www.kompas.si, pages.kompas.si - KOMPAS d.d.) uporablja piškotke zato, da lahko vodimo lastno, agregirano statistiko obiska naše spletnih strani. Uporabljamo tudi sejne piškote, ki so nujno potrebni za nakup na naši spletni strani in prijavo oz. avtentikacijo uporabnika za ogled moje strani. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-86233514-1"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> window.dataLayer = window.dataLayer || [];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> function gtag(){dataLayer.push(arguments);}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> gtag('js', new Date());<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> gtag('config', 'UA-391908-1');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- Facebook Pixel Code --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> !function(f,b,e,v,n,t,s)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?<!-- [et_pb_line_break_holder] --> n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';<!-- [et_pb_line_break_holder] --> n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fbq('init', '576942229150703');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fbq('track', 'PageView');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><noscript><img height="1" width="1" style="display:none"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> src="https://www.facebook.com/tr?id=576942229150703&ev=PageView&noscript=1"<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/></noscript><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- End Facebook Pixel Code --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- VNESITE V NOGO SPLETNE STRANI: --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> _ipromNS('load');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>