<script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> (function(a,g,b,c){a[c]=a[c]||function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "undefined"===typeof a.ipromNS?(a[c].q=a[c].q||[]).push(arguments):a.ipromNS.execute(arguments)};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var k=function(){var b=g.getElementsByTagName("script")[0];return function h(f){var e=f.shift();a[c]("setConfig",{server:e});<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var d=document.createElement("script");0<f.length&&(d.onerror=function(){a[c]("setConfig",{blocked:!0});h(f)});<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d.src="//cdn."+e+"/ipromNS.js";d.async=!0;d.defer=!0;b.parentNode.insertBefore(d,b)}}(),e=b;"string"===typeof b&&(e=[b]);k(e)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> })(window, document,[ "ipromcloud.com"],"_ipromNS");<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> _ipromNS('init', {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> sitePath : ['kompas','pages_kompas'], /*second value of sitePath array is equal to SID*/<!-- [et_pb_line_break_holder] --> cookieConsent : true /*based on site cookie policy*/<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script src="https://www.kompas.si/portaldoc/STATIC/GLAVA/iframeResizer.min.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe id="kompashead" src="https://www.kompas.si/portaldoc/STATIC/GLAVA/head.html" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" frameborder="0"></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> iFrameResize({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> log:false,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> autoResize:true,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> heightCalculationMethod: 'min',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> checkOrigin:false,interval:35},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> '#kompashead');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

 

KOMPAS d.d. od 28. 1. 2020 do 9. 2. 2020

 Nagradni sklad: 1x aranžma ski opening 2020 (izbrana destinacija in hotel – v vrednosti do 250 EUR)

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre »Kompas Ski Opening Anketa 2020« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Kompas d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Kompas«. Nagradna igra poteka od 28. 1. 2020 do 9. 2. 2020.

 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki odgovorijo na vpašanja v Kompas anketi od 28. 1. 2020 do 9. 2. 2020.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni pri organizatorju, vključno z vsemi osebami, ki opravljajo delo na podlagi kakršnega koli drugega razmerja do organizatorja (npr. pogodba, študentska napotnica itd.). 

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci tudi potrjujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji in navodili družbe KOMPAS d.d., ki so dostopni na spletni strani www.kompas.si.

 

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

 

Žreb bo potekal 11. 2. 2020 ob 12:00 v prostorih organizatorja in zajema vse uporabnike, ki bodo do zaključka 9. 2. 2020 pravilno dokončali anketo.

 

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvajaod 28. 1. 2020 do 9. 2. 2020

Celoten nagradni fond obsega: 1x aranžma ski opening 2020 (izbrana destinacija in hotel – v vrednosti do 250 EUR – dvesto petdeset eurov)

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado glede na to, kateri je podeljevalec nagrade, vendar pa se skladno s tretjim odstavkom 108. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) v davčno osnovo ne všteva dobitka v nagradnih igrah, če dobitek ne presega 42 EUR.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

 

8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih/nagrajenkah

Organizator nagradne igre bo 11. 2. 2020 ob 12:00, z naključnim žrebom, določil nagrajenca v skladu s temi pravili.

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli.

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil prek elektronske pošte.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.

 

9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil prek elektronske pošte. Nagrajenec mora najkasneje v sedmih dneh od prejema e-obvestila potrditi prevzem nagrade in organizatorju posredovati podatke, ki so potrebni za sklenitev zavarovanja in za namen izpolnitve davčnih obveznosti.

 Organizator pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec prek elektronske pošte v roku sedmih dni ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčne številke).

 

10. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje omrežja Facebook.com ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
  • stroške, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.),
  • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

 

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Nagrajenec je dolžan v roku 7 dni od prejema obvestila posredovati potrebne podatke za prevzem nagrade.

 

12. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo v nagradni igri od sodelujočih pridobil naslednje osebne podatke: elektronski naslov. Organizator bo od nagrajenca zaradi izvedbe davčnih obveznosti dodatno pridobila tudi podatek o davčni številki. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema teh pravil, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre in s predpisi na področju varovanja osebnih podatkov. Udeležencem so zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Organizator bo osebne podatke uporabila za namen izvedbe nagradne igre, za pošiljanje ankete na elektronski naslov, ki ga je za namen nagradne igre podal posameznik, kontaktiranja nagrajenca v nagradni igri, objave imena in priimka nagrajenca, za izvedbo prevzema nagrade ter za izvedbo obveznosti v skladu z davčnimi predpisi.

Organizator nagradne igre bo objavil osebne podatke nagrajenca tj. ime, priimek na spletni strani Kompasa d.d. z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

V primeru izrecne privolitve na posebnem obrazcu, ki ne pogojuje sodelovanja v nagradni igri, lahko organizator osebne podatke uporabi tudi za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre) in za namen izdelave in predstavitev prilagojenih ponudb svojih storitev, z uporabo naslova e-pošte, SMS, telefona ali klasične pošte.

Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov gdpr@kompas.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja v 15 dneh ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in o tem obvestila udeleženca nagradne igre. Udeleženec nagradne igre lahko prav tako lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov pri organizatorju; in sicer na e-poštni naslov gdpr@kompas.si.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri organizatorju je dostopna na e-poštnem naslovu gdpr@kompas.si.

 Politika zasebnosti organizatorja je dostopna na spletni strani organizatorja www.kompas.si in je sestavni del teh pravil.

 

13. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.kompas.si in/ali sedežu organizatorja ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 

14. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržujeta pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletni strani www.kompas.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 27. 1. 2020

Ljubljana, 27. 1. 2020

KOMPAS d.d.

Spletna stran (www.kompas.si, pages.kompas.si - KOMPAS d.d.) uporablja piškotke zato, da lahko vodimo lastno, agregirano statistiko obiska naše spletnih strani. Uporabljamo tudi sejne piškote, ki so nujno potrebni za nakup na naši spletni strani in prijavo oz. avtentikacijo uporabnika za ogled moje strani. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-86233514-1"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> window.dataLayer = window.dataLayer || [];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> function gtag(){dataLayer.push(arguments);}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> gtag('js', new Date());<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> gtag('config', 'UA-391908-1');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- Facebook Pixel Code --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> !function(f,b,e,v,n,t,s)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?<!-- [et_pb_line_break_holder] --> n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';<!-- [et_pb_line_break_holder] --> n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fbq('init', '576942229150703');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fbq('track', 'PageView');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><noscript><img height="1" width="1" style="display:none"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> src="https://www.facebook.com/tr?id=576942229150703&ev=PageView&noscript=1"<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/></noscript><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- End Facebook Pixel Code --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- VNESITE V NOGO SPLETNE STRANI: --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> _ipromNS('load');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>